Politika privatnosti

UPRAVLJAČ LIČNIH PODATAKA I KONTAKT PODACI

Podaci o upravljaču:

Proalpin 2M d.o.o
Terazije 36, Beograd
Beograd
Email: info@iglusport.rs
Telefon: 0113670790


KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO

• Osnovne kontakt podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, godina rođenja, e-adresa, moguće članstvo u partnerskim društvima);

• Podatke o upotrebi naših web stranica (kliknite na linkove, potrošeno vreme) i podatke u vezi sa odazivom na naše e-poštanske poruke (da li je poruka otvorena, na koje linkove ste kliknuli);

• Podatke koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora i dostavu kupljene robe (predmet kupovine, cena, adresa za dostavu, vreme dostave, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdatom računu i sl.).


PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke možemo obraditi na sledećim pravnim osnovama:

• kada je to potrebno za ispunjenje naših zakonskih obaveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu);

• kada je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključivanje i ispunjenje ugovora, koji ste zaključili s nama ili jer ste od nas želeli ponudu;

• kada ste za obradu svojih ličnih podataka dali pristanak za obradu za pojedničnu svrhu obrade, pri čemu imate uvek pravo da dati pristanak opozovete.


SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke možemo koristiti za jednu ili više navedenih svrha: 

• komuniciranje s Vama radi pružanja naših usluga, te odgovaranje na Vaše upite;

• zaključenje ugovora i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz zaključenog ugovora;

• marketinško komuniciranje (slanje e-pošte/e-vesti);

• za priznavanje bilo kakvih pravnih zahteva i rešavanje sporova;

• za statističke analize o prodaji naše robe i o upotrebi naših web stranica.


KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE I ŠTA SE ZATIM DEŠAVA S NJIMA

Osnovne lične podatke čuvamo sve vreme dok imate status našeg registrovanog korisnika na našim web stranicama ili/ili ste primalac naših e-vesti.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka čuvamo trajno, odnosno do opoziva tog pristanka s Vaše strane.

Podatke o izdatim računima čuvamo do 10 godina od izdavanja.

Podatke koji su potrebni za zaključenje i ispunjenje ugovora između Vas i nas čuvamo još 5 godina od ispunjenja ugovora (isporuke robe).

Po isteku roka čuvanja ličnih podataka efikasno brišemo ili anonimiziramo, što znači da ih obrađujemo na takav način da ih nikako više nije moguće povezati s Vama, odnosno pripisati ih Vama.


POLITIKA PRIVATNOSTI

DOBROVOLJNOST POSREDOVANJA PODATAKA I POSLEDICE NEPOSREDOVANJA

Posredovanje ličnih podataka je dobrovoljno. Niste dužni da nam posredujete lične podatke, međutim u slučaju da ih ne posredujete, ne možete primiti određene usluge i/ili pogodnosti, odnosno s nama zaključiti ugovor. Koji podaci su takvi da njihovo neposredovanje prouzrukuje navedene posledice, navešćemo svaki put kada budemo od Vas dobili lične podatke.


KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODATACIMA

Vaše lične podatke ne posredujemo i ne omogućujemo trećim licima van društva Proalpin 2M, d. o. o., osim onima koji imaju s nama zaključen pisani ugovor, na osnovu kog obavljaju određene zadatke u vezi sa obradom podataka i dužni su poštovati zakon u vezi sa obradom i čuvanjem ličnih podataka (tzv. ugovorni obrađivači) da se upoznaju s njima.

Ugovorni obrađivači kojima posredujemo lične podatke su:

• ponuđači usluge marketinga;

• ponuđači slanja poruka;

• ponuđači usluga logistike.


KOJA PRAVA IMATE U VEZI S LIČNIM PODACIMA, KAKO MOŽETE DA OPOZOVETE PRISTANAK ZA OBRADU I KAKVE SU POSLEDICE OPOZIVA

U pogledu svojih ličnih podataka imate sledeća prava:

• da od nas bilo kada zahtevate:

◦ potvrdu da li obrađujemo Vaše lične podatke;

◦ pristup do ličnih podataka i sledeće informacije: svrhe obrade; vrste ličnih podataka; korisnike ili kategorije korisnika koji su im bili ili će im biti otkriveni lični podaci, naročito korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama; predviđeni period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterijumi, koji se koriste za određivanje tog perioda; postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila, te razloge za to, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za Vas;

◦ jednu (besplatnu) kopiju ličnih podataka u formi koju odredite sami (ako je zahtev dat elektronskim sredstvom za komunikaciju i ne zahtevate drugačije, kopija se obezbeđuje u elektronskom obliku); za dodatne kopije koje zahtevate, možemo zaračunati razumnu naknadu uz uvažanje troškova; ispravku netačnih ličnih podataka;

◦ ograničenje obrade, kada:

• opovrgavate tačnost ličnih podataka, i to za period, koji nam omogućuje da se proveri tačnost ličnih podataka;

• je obrada nezakonita i protivite se brisanju ličnih podataka i umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe;

• nam lični podaci više nisu potrebni u svrhu obrade, a Vama su potrebni za priznavanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva;

◦ brisanje svih ličnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjene pretpostavke iz člana 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka pre svega, pa u slučaju kada opozovete pristanak za obradu ličnih podataka;

◦ izvod ličnih podataka u strukturirani, opšte korišćeni u mašinsko-čitljivoj formi, uz pravo da te podatke posredujete drugom upravljaču, ne da bismo Vas pri tome mi ograničavali;

◦ prestanak korišćenja ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga;

◦ da za Vas ne važi odluka koja se zasniva isključivo tek na automatizovanoj obradi, uključujući oblikovanje profila ako su ispunjenje pretpostavke iz lana 22 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

• pravo da protiv nas uložite žalbu kod informacijski ovlašćenog lica, ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka.


POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Svoje zahteve koji se tiču ostvarivanja prava u vezi s ličnim podacima možete adresirati u pisanom obliku na bilo koji kontakt koji je naveden na vrhu tog dokumenta pod Upravljač ličnih podataka i kontakt podaci.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s ličnim podacima možemo od Vas tražiti dodatne podatke, delovanje možemo odbiti samo u slučaju ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identifikovati.

Na Vaš zahtev kojim ostvarujete svoje pravo u vezi s ličnim podacima moramo da odgovorimo bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije u roku od mesec dana po prijema Vašeg zahteva.